СРП - SRP - ENG     
pretraga:
logo univerziteta
logo fakulteta
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
naslovna slika
Tel/faks 011 2639 100, Radno vreme 10-17 sati

CENOVNIK – genetički testovi za nasledne bolesti


Retov sindrom

analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u egzonima 3 i 4 gena MeCP2:
cena po osobi: 19.900,00
prenatalna analiza: 29.900,00

analiza broja kopija gena MeCP2 metodom MLPA:
cena po osobi: 12.900,00
prenatalna analiza: 22.900,00
___________________________________________________________________________________________
Hemohromatoza

analiza mutacija C282Y, H63D i S65C u genu HFE i mutacije G320V u genu HJV:
cena po osobi: 12.900,00

analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu HJV:
cena po osobi: 19.900,00

analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu HAMP:
cena po osobi: 19.900,00
___________________________________________________________________________________________
Žilberov sindrom

analiza mutacije UGT1A1*28:
cena po osobi: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________
Spinalna mišićna atrofija

analiza broja kopija gena SMN1 i SMN2 metodom MLPA:
cena po osobi: 12.900,00
cena po porodici (trio): 29.900,00 
prenatalna analiza: 22.900,00

analiza vezanosti genetičkih markera D5S681, D5S435 i D5S557:
cena po porodici (trio): 19.900,00 
cena za dodatnu osobu: 5.900,00

sekvenciranje celog gena SMN1:
cena po osobi: 10.900,00-29.900,00*
*cena zavisi od broja analiziranih regiona do otkrivanja mutacije; regioni se analiziraju počev od onih u kojima su mutacije najčešće
___________________________________________________________________________________________
Mišićna distrofija tipa Dišen i tipa Beker

analiza delecija i duplikacija svih egzona u genu za distrofin metodom MLPA:
cena po osobi: 19.900,00 
cena analize probanda i majke: 24.900,00  
prenatalna analiza: 29.900,00

analiza potvrđenih tačkastih mutacija kod srodnika bolesnika:

cena po osobi: 10.900,00
  
analiza vezanosti genetičkih markera DXS1242, DXS1238, DXS1237, DXS1236, DXS1235, DI623, DI671 i DXS1234:
cena po porodici (trio): 29.900,00
dodatna osoba: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________
Miotonična distrofija tip 1

analiza ekspanzija ponovaka CTG u genu DMPK:
metoda TP-PCR:             cena po osobi: 12.900,00  
                                        prenatalna analiza: 22.900,00  
Southern blot metoda:  cena po osobi: 19.900,00  
                                        prenatalna analiza: 29.900,00
___________________________________________________________________________________________
Miotonična distrofija tip 2

analiza ekspanzija ponovaka CCTG u genu ZNF9:
metoda TP-PCR:              cena po osobi: 12.900,00
                                        prenatalna analiza: 22.900,00
Southern blot metoda:  cena po osobi: 19.900,00  
                                        prenatalna analiza: 29.900,00
___________________________________________________________________________________________
Fragilni X sindrom A

analiza ekspanzija ponovaka CCG u genu FMR1:
metoda TP-PCR:              cena po osobi: 12.900,00
                                        prenatalna analiza: 22.900,00
Southern blot metoda:  cena po osobi: 19.900,00  
                                        prenatalna analiza: 29.900,00

analiza ekspanzije i metilacije ponovaka CCG u genu FMR1:
cena po osobi: 24.900,00 
 
analiza vezanosti genetičkih markera FRAXAC1, DXS1215, DXS548, DXS1691:
cena po porodici (trio): 19.900,00 
dodatna osoba: 5.900,00
___________________________________________________________________________________________
Fragilni X tremor-ataksija sindrom (
FXTAS)


cena po osobi: 12.900,00
___________________________________________________________________________________________
X-vezane nesindromske mentalne retardacije, X-vezane sindromske mentalne retardacije (West-ov sindrom, Partingtonov sindrom)

analiza ekspanzija polialanina u genu ARX:
cena po osobi: 12.900,00
___________________________________________________________________________________________
Kongenitalni centralni hipoventilacioni sindrom (KCHS)

analiza ekspanzija polialanina u genu PHOX2B:
cena po osobi: 12.900,00
___________________________________________________________________________________________
Okulofaringealna mišićna distrofija (OPMD)

analiza ekspanzija polialanina u genu PABPN1:
cena po osobi: 12.900,00
___________________________________________________________________________________________
Šarko-Meri-Tutova bolest (Charcot-Marie-Tooth)

analiza duplikacije gena PMP22 (CMT1A):
cena po osobi: 12.900,00

analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu PMP22:
cena po osobi: 19.900,00 
 
analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu MPZ (CMT1B):
cena po osobi: 19.900,00

analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu GJB1 (CMTX1):
cena po osobi: 19.900,00
 
analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu LITAF (CMT1C):
cena po osobi: 15.900,00

analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu EGR2 (CMT1D):
cena po osobi: 24.900,00
 
analiza mutacije R148X u genu NDRG1 (CMT4D/CMT Lom):
cena po osobi: 12.900,00

analiza mutacije c.863+389C>T u genu CTDP1:
cena po osobi: 12.900,00
___________________________________________________________________________________________
Neuromiotonija i aksonalna neuropatija, autozomno-recesivna (NMAN)

analiza mutacija u genu HINT1:
cena po osobi: 10.900,00-29.900,00*
*cena zavisi od broja analiziranih regiona do otkrivanja mutacije u genu HINT1
___________________________________________________________________________________________
Hereditarna neuropatija sa sklonošću ka paralizama nakon pritiska

analiza delecije gena PMP22:
cena po osobi: 12.900,00
___________________________________________________________________________________________
Mioklonična epilepsija

tip Unverricht i Lundborg
analiza ekspanzija dodekamernih ponovaka u genu CSTB: 
cena po osobi: 12.900,00

analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu CSTB:
cena po osobi: 19.900,00
 
tip Lafora
analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu EPM2A:
cena po osobi: 19.900,00
 
analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu NHLRC1:
cena po osobi: 19.900,00

tip asociran sa crvenim krpičastim vlaknima:
  
analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu MTTK:
cena po osobi: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________
Spinalna i bulbarna mišićna atrofija (SBMA)
 
analiza ekspanzija ponovaka CAG u genu AR:
cena po osobi: 12.900,00
___________________________________________________________________________________________
Fridrajhova ataksija

analiza ekspanzija ponovaka GAA u genu FXN:
cena po osobi: 12.900,00
___________________________________________________________________________________________
Amiotrofična lateralna skleroza (ALS)

analiza ekspanzija GGGGCC u genu C9orf72:
cena po osobi: 12.900,00
 
analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu SOD1:
cena po osobi: 10.900,00-29.900,00*
*cena zavisi od broja analiziranih regiona  do otkrivanja mutacije u genu SOD1
 
analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu TDB43:
cena po osobi: 10.900,00-29.900,00*
*cena zavisi od broja analiziranih regiona  do otkrivanja mutacije u genu TDB43
 
analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu ANG:
cena po osobi: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________
Pallister-Hall-ov sindrom

analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu GLI3:
cena po osobi: 24.900,00 - 75.900,00*
*cena zavisi od broja analiziranih regiona do otkrivanja mutacije u genu GLI3
___________________________________________________________________________________________ 
Hantingtonova bolest

analiza ekspanzija ponovaka CAG u genu HD metodom TP-PCR:
cena po osobi: 12.900,00
prenatalna analiza: 22.900,00
___________________________________________________________________________________________
Hantingtonovoj slična bolest 1

analiza oktapeptidnih ponovaka u genu PRNP:
cena po osobi: 12.900,00
prenatalna analiza: 22.900,00
___________________________________________________________________________________________
Hantingtonovoj slična bolest 2

analiza ekspanzija ponovaka CAG u genu JPH3:
cena po osobi: 12.900,00
prenatalna analiza: 22.900,00
___________________________________________________________________________________________
Spinocerebelarna ataksija (SCA)
 
spinocerebelarne ataksije tip 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 17, DRPLA - jedan tip SCA
Cena po osobi: 12.900,00

doplata za svaki dodatni tip SCA (do 5 tipova):
cena po osobi: 5.900,00

svi tipovi SCA:
cena po osobi: 55.900,00
___________________________________________________________________________________________ 
Spinocerebelarna ataksija tip 14 (SCA14)
 
analiza mutacija u egzonu 4 gena PRKCG:
cena po osobi: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________
Deficijencija Acil-CoA dehidrogenaze srednjih lanaca masnih kiselina (MCAD)

analiza mutacije c.985A>G u genu ACADM:
cena po osobi: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________
Mikrodelecije hromozoma Y

analiza mikrodelecija hromozoma Y metodom MLPA:
cena po osobi: 12.900,00
___________________________________________________________________________________________
Nesindromski gubitak sluha i gluvoća (DFNB1)

analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu GJB2:
cena po osobi: 15.900,00
___________________________________________________________________________________________
McArdle-ova bolest (Glikogenoza tip V)

analiza mutacija u egzonu 1 gena PYGM:
cena po osobi: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________
Udno-pojasna mišićna distrofija tip 2C (LGMD2C)
 
analiza mutacije c.848G>A (p.C283Y) u genu SGCG:
cena po osobi: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________
Distalna miopatija (analiza mutacija c.107635C>T i c.103360delG u genu TTN)

analiza mutacije c.107635C>T u genu TTN:
cena po osobi: 10.900,00

analiza mutacije c.103360delG u genu TTN:
cena po osobi: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________ 
Kongenitalni mijastenični sindromi (CMS)

analiza mutacija c.1327delG (ɛ1267delG) i c.1353dupG (ɛ1293insG) u genu CHRNE:
cena po osobi: 10.900,00
 
analiza mutacije c.264C>A (p.N88K) u genu RAPSN:
cena po osobi: 10.900,00
 
analiza mutacije c.1007T>C (p.I336T) u genu CHAT:
cena po osobi: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________
Benigna hereditarna horea (BHC)

analiza tačkastih mutacija, malih insercija i delecija u genu NKX2.1 (TITF1):

cena po osobi: 24.900,00
___________________________________________________________________________________________
DYT1 distonija

analiza mutacije c.907_909GAG u genu TOR1A:
cena po osobi: 10.900,00
___________________________________________________________________________________________
Potvrda mutacije Sangerovim sekvenciranjem

cena po osobi: 10.900,00 + cena prajmera
dodatna osoba: 5.900,00
___________________________________________________________________________________________

GDE NIJE NAZNAČENO, DOPLATA ZA PRENATALNU ANALIZU IZNOSI 10.000,00 DINARA

Uputstvo za plaćanje

Sve uplate vrše se, isključivo, na žiro račun Biološkog fakulteta.

Podaci za popunjavanje uplatnice:
  • svrha uplate: genetičke analize
  • primalac: Biološki fakultet, Studentski trg 16, Beograd
  • broj žiro računa: 840-1814666-61
  • poziv na broj: 5-2-identifikacioni broj analize
DNK Analiza
064 8237 880
011 2639 100

Najpovoljnije cene u regionu
 
Utvrđivanje očinstva analizom 22 lokusa
 
Rezultati za dva dana
 
Sudski veštaci za analize DNK
Linkovi
RTV Pink Dobro jutro sa Šarapom i Deom

RTV Pink Dobar dan sa Šarapom i Deom